ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 144001744000


ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 150.000,00 € διαιρούμενο σε 150.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 € το καθένα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Κεφαλαιακές (σε μετρητά και σε είδος)

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου, οδός Κυρίλλου 13Β
2. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου, οδός Αγίας Σοφίας 9
3. ΕΛΕΝΗ συζ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, κάτοικος Ν. Ιωνίας Βόλου, οδός Αγίας Σοφίας 9

1. η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ:
α) εισέφερε την καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» η οποία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρ. 9 Ν. 2190/1920 σε € 110.000,00
β) κατέβαλε € 15.000,00 σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 125.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας € 1,00 ήτοι με ποσοστό 83,33%
2. ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:
κατέβαλε € 17.500 σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 17.500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας € 1,00, ήτοι με ποσοστό 11,67%
3. η ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:
κατέβαλε € 7.500 σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 7.500 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας € 1,00, ήτοι με ποσοστό 5%

ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020